Skip to content

  สนใจเปิดบัญชีลงทุนทองคำ

  ชื่อผู้สนใจสมัคร*

  นามสกุล*

  อีเมล*

  เบอร์ติดต่อ*

  ที่อยู่ จังหวัด

  สนใจผลิตภัณฑ์
  ลงทุนทองคำออมทอง

  หลังจากกรอกฟอร์มและส่งหลักฐานแล้ว ลูกค้ารอคอนเฟิร์มสมาชิกทางอีเมล
  และทางโทรศัพท์ภายใน1ถึง2วันทำการ
  – ลูกค้าสามารถแสกนและส่งหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร
  และส่งมาที่ invest@auroratrading.co.th หรือ แฟ็กซ์. 02-206 0678
  – ลูกค้าสามารถขอเอกสารใบสมัครและสัญญาซื้อขายทองคำแท่งผ่านเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศ
  สามารถสมัคร#ขอเปิดบัญชีด้วยตนเองได้ที่

  บริษัท ออโรร่า เทรดดิ้ง จำกัด
  เลขที่ 14 ซ.บางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ 02-178 9999 กด 9
  โทรสาร 02-206 0678
  และเคาน์เตอร์สาขา พร้อมแนบหลักฐานการสมัครตามประเภทของผู้สมัคร ดังนี้

  ประเภทบุคคลธรรมดา
  สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า
  สำเนาสมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ดาวน์โหลด PDF

  ประเภทบุคคลธรรมดาต่างประเทศ
  สำเนาหนังสือเดินทาง (passport)
  สำเนาหนังสืออนุญาตทำงาน (work permit)
  สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารของลูกค้า ดาวน์โหลด PDF

  ประเภทนิติบุคคล
  สำเนา ภ.. 20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีอายุย้อนหลังไม่เกิน 1 ปี
  รายงานการประชุมบริษัท
  งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
  ตัวอย่างลายมือชื่อคณะกรรมการบริษัทสำเนาบัตรประชาชน
  และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  สำเนาการจดทะเบียนประกอบธุรกิจร้านทอง(ภพ. 20) หรือ
  สำเนาการชำระภาษี
  (สำหรับร้านทอง, ร้านเพชรและนิติบุคคล) ดาวน์โหลด PDF

       ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกฉบับ เอกสารฉบับสำเนาต้องแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครชัดเจน ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบสมัครและหนังสือสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง พร้อมทั้ง จัดส่งเอกสารประกอบ
  การเปิดบัญชีซื้อขายให้เรียบร้อยครบถ้วนและถูกต้องก่อนการซื้อขายเท่านั้น

  *กรณีที่ผู้สมัครต้องการให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำธุรกรรม(เป็นผู้ซื้อขาย และรับทองคำแทนได้)แทนเจ้าของบัญชี โปรดให้ ผู้สมัครกรอกรายละเอียดและชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับเจ้าของบัญชี พร้อมทั้งแนบสำเนารับรองบนบัตรประชชนของบุคคลอื่นผู้นั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับมอบอำนาจกระทำแทนระหว่างกัน พิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีไม่เกิน 1-2 วันทำการ
  หลังจากได้รับเอกสารเปิดบัญชีครบถ้วน (เอกสารสัญญา, เอกสารแสดงตัวตน, bank statement และ ใบ pay-in เงินฝากหลักประกัน)

       หลังจากที่ลูกค้าส่งเอกสารยืนยันเรียบร้อยแล้ว ทางออโรร่าจะให้ลูกค้าวางหลักประกันเพื่อเริ่มการซื้อขาย เลขที่บัญชีในการโอนเงิน หลักประกัน และชำระรายการซื้อ

  เลขที่บัญชีในการโอนเงินหลักประกัน และชำระรายการซื้อ